Doprovázení

Obsah článku

Co je dobré vědět

“Doprovázení” pěstounských rodin, je vykonáváno v rámci sociálně-právní ochrany dětí a mohou ji poskytovat  příslušné obecní úřady obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba. Tato služba byla zavedena jako prevence před selháváním pěstounské péče, čímž se rozumí předčasné ukončení pěstounské péče. (Bližší info zde: Selhávání pěstounské péče)

Dohled nad pěstounskou rodinou dále vykonává příslušný Ospod a sociální pracovnice dětí (dle trvalého pobytu dětí).

Pěstoun podepíše dohodu s organizací, kterou si vybere. Organizace v tu chvíli dostane peníze – momentálně je to 54 000 Kč na rok na jednu pěstounskou rodinu. Pěstounské rodině je přidělený klíčový pracovník. Kritéria pro výběr osob na post klíčových pracovníků určují jednotlivé doprovázející organizace podle svých pravidel.

Co můžeme my, pěstouni, od doprovázející organizace požadovat? Na co máme právo? A jaké jsou naše povinnosti?

PRÁVO NA POSKYTNUTÍ TRVALÉ NEBO DOČASNÉ POMOCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ OSOBNÍ PÉČE O SVĚŘENÉ DÍTĚ

Tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče

 • po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,
 • při narození dítěte,
 • při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,
 • při úmrtí osoby blízké.

Ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče lze hradit: osobní náklady osoby zajišťující péči o dítě; poměrnou část nákladů na prostory, kde péče probíhá; hodinovou nebo denní sazbu poskytovatele služby, v případě skupinové péče také náklady na materiál k aktivitám, které budou s dětmi provozovány.

/ já osobně jsem tuto službu nikdy nečerpala, vždy zaskočil manžel nebo třeba dospělé děti. Co vy, máte zkušenosti?

PRÁVO NA POSKYTNUTÍ POMOCI SE ZAJIŠTĚNÍM CELODENNÍ PÉČE O SVĚŘENÉ DÍTĚ NEBO DĚTI V ROZSAHU ALESPOŇ 14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ V KALENDÁŘNÍM ROCE, JESTLIŽE SVĚŘENÉ DÍTĚ DOSÁHLO ALESPOŇ VĚKU 2 LET

Poskytnutím služby se rozumí samotné zajištění péče o dítě, osoby pečující/v evidenci si mohou připlácet přiměřenou částku na stravu a ubytování dítěte.

Lze akceptovat, že si sama osoba pečující/v evidenci zařídí např. pobyt dítěte na táboře či na odlehčovacím pobytu a po subjektu, se kterým, má uzavřenu dohodu, bude chtít pouze úhradu. Toto je však vždy nutné v dohodě vymezit a specifikovat a vždy musí být posouzena vhodnost takového pobytu pro dítě. Úhrada musí být přiměřená, nadstandardní služby (např. pobyt u moře) musí osoby pečující/v evidenci hradit (částečně) samy.

/ z mé zkušenosti to ve většině případů funguje právě tak – pěstoun sepíše dohodu se svým známým, tu DO schválí ( např.  3 500 Kč na 14 dní), známý pohlídá, potvrdí přijetí peněz a DO je pošle pěstounovi na účet. Podle mě naprosto zbytečná byrokracie – přerozdělování příspěvku a potupné vyplňování žádostí mi přijde na hlavu.  Uvítala bych, kdyby DO dělala jednou za rok tábor – s naší klíčovou pracovnicí, kterou děti znaly, s psycholožkou, která znala je, s termínem, který bych předem znala já a mohla si naplánovat opravdu odpočinek … ale žádnou takovou DO jsem nesehnala. Dnes už jsou děti připravené na to jet třeba na soustředění nebo na tábor, ale před pár lety to bylo nemožné. Nezvládly by to. Mít možnost poslat je s lidmi, které chápou specifika „našich“ dětí by pro mě bylo opravdu velkou pomocí. Jednu dobu jsem byla kousek od vyhoření a neexistovala možnost, jak si odpočinout. 

PRÁVO NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PSYCHOLOGICKÉ, TERAPEUTICKÉ NEBO JINÉ ODBORNÉ POMOCI ALESPOŇ JEDNOU ZA 6 MĚSÍCŮ,

Tuto odbornou pomoc může zajistit sám subjekt, který dohodu uzavírá (např. prostřednictvím svého psychologa, terapeuta, supervizora apod.) nebo osobě pečující/v evidenci a svěřenému dítěti či dalším dětem žijícím v rodině domluví u příslušného odborníka možnost konzultací v potřebných intervalech. 

V mnoha případech bude třeba odbornou pomoc zajistit v intenzivnější podobě, pak není vyloučena finanční spoluúčast osob pečujících/v evidenci na hrazení nákladů odborné pomoci.

Odborná pomoc poskytovaná dítěti v pěstounské péči by měla vycházet z IPOD dítěte.

Příklady odborných služeb:

 • supervize
 • psychoterapie
 • právní poradenství související s péčí o svěřené děti
 • sociální služby
 • odborná pomoc při vzdělávání

 Ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče lze hradit: náklady konzultace s odborným pracovníkem, účast na terapii, odborné poradenství jiného než doprovázejícího subjektu atd.

 / tento bod vnímám jako nejpotřebnější a zároveň nejméně naplňovaný. Nebudu zde zabíhat do podrobností, ale považuji za nutné popsat dvě věci: odlišné role klíčové pracovnice od role psychologa x psychoterapeuta x supervizora. Navíc, to, co pěstoun žádá po klíčové pracovnici, to, s čím se jí svěří a co jí řekne, se probírá na poradách, objeví ve spise rodiny, zaznamenává jednou za půl roku na Ospod. Psycholog, psychoterapeut a supervizor může prozradit jen to, co mu řeknete.  Nesouhlasím se snahou některých organizací šetřit např. právě na terapiích nebo např. svou pracovnici postavit do role nezávislé supervizorky.

Druhým bodem je „spoluúčast“ na hrazení nákladů na odbornou pomoc. To svádí  pěstouna odbornou pomoc nevyužívat. My máme tři děti. Jezdili jsme na terapii pouze s jedním, ostatní jsme museli nějak zabezpečit. Manžel si musel vzít na dopoledne volno, cesta k terapeutovi trvala hodinu tam, hodinu zpátky, nikdo nám ji neproplácel. Manžel byl na terapiích potřeba, přestože mu nikdo nehradil jeho čas. A nakonec jsme museli uhradit část nákladů, přestože to bylo poprvé, co jsme za pět let terapii pro dítě potřebovali. To prostě z principu není správně. Jaké zkušenosti máte vy?

PRÁVO NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ BEZPLATNÉ MOŽNOSTI ZVYŠOVAT SI ZNALOSTI A DOVEDNOSTI V OBLASTI VÝCHOVY A PÉČE O DÍTĚ a zároveń POVINNOST ZVYŠOVAT SI ZNALOSTI A DOVEDNOSTI V OBLASTI VÝCHOVY A PÉČE O DÍTĚ

Zvyšování znalostí a dovedností je zaměřeno zejména na získávání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě,

 • získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se zdravotním postižením, sourozeneckých skupin, dětí, které zažily týrání, zneužívání či zanedbávání,
 • poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte,
 • zvládání krizových situací,
 • návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny,
 • přípravu dítěte na osamostatňování se související se zletilostí a odchodem z náhradní péče, s ohledem na věk dítěte a jeho vývojové a sociální potřeby.

Zvyšování znalostí a dovedností pro osobu pečující nebo osobu v evidenci bude zajišťovat ten, kdo s touto osobou uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče nebo upravil podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností svým rozhodnutím buď sám, nebo prostřednictvím jiných fyzických či právnických osob. Je na odpovědnosti subjektu, který dohodu uzavřel (případně vydal správní rozhodnutí), aby zajistil vzdělávání u odborně způsobilých osob, tedy zejména osob pověřených podle § 48 odst. 2 písm. d), e) nebo f) zákona o sociálně-právní ochraně dětí, případně u subjektů poskytujících akreditované kurzy podle zákona o sociálních službách nebo oprávněných realizovat vzdělávací programy podle jiných právních předpisů.

/ moje dřívější ani současná Doprovodná organizace neměla a nemá problém uhradit mi vzdělávání, které jsem si vyberu. Cena musí být obvyklá a takové téma, které mi bude ku prospěchu. Zažila jsem několik vzdělávacích akcí pořádaných doprovodnými organizacemi, u kterých jsem trpěla a nic mi nedaly. Stejně tak jsem zažila školení, z nich čerpám dodnes. 

Rozsah povinného vzdělávání je minimálně 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Plán vzdělávání by měl vycházet z potřeb svěřeného dítěte, zaměřit se na rozvoj kompetencí pěstouna a zvyšování kvality výkonu pěstounské péče. Zákonná úprava nestanovuje formu vzdělávání. Kromě „klasické“ účasti na kurzech lze roto využít i dalších formy vzdělávání, jako je např. e-learning, samostudium nebo vzdělávání prováděné přímo zaměstnanci doprovázejícího subjektu. Doprovázející organizace má pěstounovi doporučovat kvalitní a osvědčené vzdělavatele, tak aby docházelo
ke skutečnému rozvoji dovedností pěstouna. Jednou z možných forem vzdělávání jsou několikadenní 
pobyty. Normativní instrukce č. 17/2013 umožňuje zahrnout do nákladů na vzdělávání hrazených státních příspěvkem na výkon pěstounské péče rovněž náklady na ubytování pěstounů, za efektivní (a uznatelné) jsou však považovány pouze v případě, kdy v každém ze dnů, mezi nimiž je nocleh zajišťován, probíhá minimálně 6 vzdělávacích hodin.

/ jakýsi vzdělávací plán si ve svém životě tvořím už několik let, osvědčilo se mi v jiné profesní cestě a tak pokračuji i v pěstounství. To, co potřebuju vědět a umět, se mění s věkem nám svěřených dětí. V loňském roce jsem se zaměřila na komunikaci (potřebuji ji zvládat s učiteli našich dětí), v to letošním na emoce, jak v pubertě ( nejstarší dítě), tak v přechodu (já). Vzdělání si hledám sama, připadám si kompetentní k tomu, najít co mě zajímá a co potřebuji a odmítám odsedět si vzdělání někde, kde mi to nic nepřinese. 

PRÁVO NA POMOC PŘI UDRŽOVÁNÍ, ROZVÍJENÍ A PROHLUBOVÁNÍ SOUNÁLEŽITOST DÍTĚTE S OSOBAMI DÍTĚTI BLÍZKÝMI, ZEJMÉNA S RODIČI A PŘI REALIZACI STYKU RODIČŮ S DÍTĚTEM V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, VČETNĚ POMOCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA PRO USKUTEČŇOVÁNÍ STYKU OPRÁVNĚNÝCH OSOB S DÍTĚTEM A PŘI ZAJIŠTĚNÍ ASISTENCE PŘI TOMTO STYKU a zároveň POVINNOST V SOULADU S INDIVIDUÁLNÍM PLÁNEM OCHRANY DÍTĚTE POVINNOST UDRŽOVAT, ROZVÍJET A PROHLUBOVAT SOUNÁLEŽITOST DÍTĚTE S OSOBAMI DÍTĚTI BLÍZKÝMI, ZEJMÉNA S RODIČI A UMOŽNIT STYK RODIČŮ S DÍTĚTEM V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, POKUD SOUD ROZHODNUTÍM NESTANOVÍ JINAK.

Režim kontaktu dítěte s oprávněnými osobami je řešen buď rozhodnutím soudu nebo IPOD. Pomoc doprovodné organizace má spočívat zejména:

 • v přípravě dítěte, oprávněné osoby, osoby pečující nebo osoby v evidenci na kontakt,
 • zajištění předběžného kontaktu pečující osoby/v evidenci s oprávněnou osobou,
 • zajištění vhodného místa pro kontakt,
 • vyhodnocení, zda kontakt probíhá v zájmu dítěte,
 • doprovázení dítěte v průběhu kontaktu,
 • sledování průběhu kontaktu.

Podpora a pomoc je poskytována i při realizaci jiných forem kontaktu, než je osobní setkání. I v případě, že dítě není v kontaktu s rodiči ani jinými osobami blízkými, je třeba podporovat rozvoj jeho identity ve vztahu k jeho původu, např. formou zpracování knihy života dítěte.

tady se musím zmínit o něčem, čemu nerozumím vůbec a to jsou projekty a kurzy právě na zpracování  Knihy života. Po absolvování základního školení musí pěstoun nejenom chápat důležitost zaznamenávání historie dítěte, ale také vědět, proč je důležité rozvíjet jeho identitu. A ano, tohle dost vázne. Řada pěstounů se bojí, kontaktům brání, zamlžují informace. Jenže to nespraví kurz Jak vyrobit knihu, ale intenzivní psychoterapeutická práce s pěstounem, který musí pochopit, že kontaktem nevyhovuje rozmaru biologického rodiče, ale buduje dítěti náhled na sebe samo, na jeho minulost, současnost a staví základy tomu, co se odehraje v budoucnosti. Potkala jsem řadu rodin, kde se  „bezproblémové“ dítě během chvilky změnilo v útěkáře, které šlo hledat kořeny. Protože nic nevědělo, protože si malovalo pravdu, protože mu chyběla znalost reality. A podotýkám, že strachům a obavám z kontaktů s bio rodinou rozumím a chápu je. Ale také vím, co je mou povinností a jak ochránit nejenom děti, ale i sebe. Naučila jsem se to. 

POVINNOST UMOŽNIT SLEDOVÁNÍ NAPLŇOVÁNÍ DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE A SPOLUPRACOVAT SE ZAMĚSTNANCEM POVĚŘENÝM SLEDOVAT VÝVOJ DĚTÍ

Subjekt, který s pěstounem dohodu o výkonu pěstounské péče sleduje naplňování práv a plnění povinností dohodou či rozhodnutím upravených. Zaměstnanec toho, kdo uzavřel s pěstouny dohodu, se zaměřuje na výkon pěstounské péče, tedy na to, zda pěstoun nepotřebuje pomoc či poradenství v některých oblastech souvisejících s péčí o dítě, zajišťuje a koordinuje potřebné služby.

/ Prosím, přečtěte si tenhle bod ještě jednou.

Zároveň vývoj dítěte sleduje podle § 19 odst. 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí orgán sociálně-právní ochrany dětí dítěte příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte. Zaměstnanci tohoto úřadu jsou povinni navštěvovat rodinu, kde dítě žije, nejméně jednou za 3 měsíce v období prvních 6 měsíců po umístění dítěte a poté v souladu se zájmy dítěte podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců. Orgán sociálně-právní ochrany příslušný podle místa trvalého bydliště dítěte je nadále odpovědný za vytváření individuálního plánu ochrany dítěte, sledování jeho naplňování a vyhodnocování situace dítěte. Pracuje také s původní rodinou dítěte, zejména v případech, kdy je dítě s rodinou v osobním kontaktu nebo se plánuje návrat dítěte do původní rodiny.

/ A tento bod si přečtěte prosím dvakrát. Ospod dítěte sleduje jeho vývoj, je odpovědný za vytvoření IPODu dítěte a pokud je to potřeba, pracuje s biologickou rodinou dítěte. A ne, IPODy nejsou zbytečné, jsou-li tvořeny dohromady s pěstounem a jsou-li body v nich dodržovány a jejich dodržování kontrolováno …

PŘÍKLADY DALŠÍCH SLUŽEB, KTERÉ MOHOU BÝT ZAKOTVENY V DOHODĚ:
 • klubová setkání náhradních rodin
 • svépomocné skupiny náhradních rodin
 • setkávání dětí vyrůstajících v náhradních rodinách
 • doučování dětí
 • doprovod na volnočasové aktivity, do školy nebo předškolního zařízení
 • relaxační pobyty pro náhradní rodiny
 • supervize pro osoby pečující/v evidenci
 • průvodce pro dítě v náhradní rodině (např. „Big brothers“)
 • úhrada části nákladů na bydlení (obdobně jako ve stávajících zařízeních pro výkon pěstounské péče)

Subjekt, který s osobou pečující nebo osobou v evidenci uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, poskytuje této osobě též poradenství. Požádá-li osoba pečující/v evidenci o poskytnutí poradenství, je pověřená osoba povinna poradenství poskytnout (§ 48 odst. 2 písm. f) zákona o sociálně-právní ochrany dětí).

Poradenství je možné poskytovat v rámci pravidelného osobního styku osoby pečující/v evidenci se zaměstnanci subjektu, který uzavřel dohodu. Jeho smyslem je zejména pomoci osobám pečujícím /v evidenci posilovat jejich kompetence při péči o svěřené děti, např. zvládání následků deprivace, traumatu, poruch attachmentu apod.

Osoba pečující a osoba v evidenci se mohou se žádostí o poskytnutí poradenství obrátit také na orgán sociálně-právní ochrany dětí dítěte nebo krajský úřad nebo jinou pověřenou osobu.

MINIMÁLNÍ ROZSAH PORADENSTVÍ, KTERÉ JE OSOBĚ PEČUJÍCÍ NEBO OSOBĚ V EVIDENCI TRVALE NEBO DOČASNĚ POSKYTOVÁNO PŘI ZAJIŠTĚNÍ OSOBNÍ PÉČE O DÍTĚ SVĚŘENÉ DO PÉČE
 • při řešení sociálních nebo psychických problémů,
 • při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a s výchovou dítěte,
 • při zabezpečení péče o dítě se zdravotním postižením,
 • v oblasti vzdělávání dítěte, při výběru a hodnocení možností další přípravy dítěte na budoucí povolání a při výběru vhodného zaměstnání,
 • v oblasti nabídky kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti svěřeného dítěte,
 • při uplatňování nároků osoby pečující nebo osoby v evidenci a svěřeného dítěte v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, veřejného zdravotního pojištění a při uplatňování jiných nároků a pohledávek,
 • při využívání sociálních služeb,
 • v období po přijetí dítěte do rodiny osoby pečující nebo osoby v evidenci,
 • v období návratu svěřeného dítěte do původní rodiny,
 • při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodinné péče a při zabezpečení bydlení pro svěřené dítě odcházející z náhradní rodinné péče, při poskytování pomoci dítěti při vyřizování úředních záležitostí, hledání zaměstnání, při hospodaření s finančními prostředky a řešení dalších otázek spojených se vstupem dítěte do samostatného života,
 • při jednání s rodiči nebo jinými osobami blízkými dítěti a při udržování a rozvíjení kontaktů dítěte s rodiči nebo jinými osobami blízkými,
 • při doplňování jejich odborných znalostí a dovedností.

Je nutné, abychom mi, pěstouni, nebyli na výchovu nám svěřených dětí samotní. Je nutná i naše kontrola, stejně tak jako kontrola všech ostatních zúčastněných – Ospodů, Doprovodných organizací i krajských úředníků. Učme se otevřeně mluvit o svých potřebách, o tom jak se cítíme, co potřebujeme, co nám schází. To je jediná cesta jak zlepšit postavení pěstounů v našem státě a jak dobře dělat svou práci – pěstounství. 

Další články